Jump menu

Main content |  back to top

Absolwenci zatrudniani w dziale obsługi finansowej wydobycia i transportu ropy naftowej i gazu ziemnego zajmują najczęściej takie stanowiska, jak: konsultant lub analityk handlowy, ekonomista, analityk biznesowy, analityk ilościowy, analityk strategiczny i doradca kontraktowy.

Shell stara się przekazać absolwentom podstawowe umiejętności handlowe, które pozwolą im prowadzić negocjacje i zawierać długoterminowe kontrakty z partnerami (m.in. organami władz lokalnych i stronami trzecimi) w międzynarodowym i globalnym środowisku, a także podejmować ważne decyzje handlowe o długofalowym znaczeniu dla grupy Shell, demonstrując różnorodne technologie stosowane w działach EP i GP. 

Oto typowe zadania, jakie może otrzymać absolwent po przyjęciu do pracy:

 • tworzenie i stosowanie modeli ekonomicznych podczas oceny studium wykonalności i/lub projektu oraz utrzymanie bazy danych
 • zbieranie i ocenianie danych oraz tworzenie na ich podstawie raportów dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • zapewnianie wsparcia (analitycznego) dla projektów biznesowych, np. mega Oil czy LNG; przygotowanie oceny rynku, analizy konkurencji, studium wykonalności
 • monitorowanie i przygotowanie raportów na temat rynku i konkurencji na potrzeby osób podejmujących decyzje biznesowe
 • wnoszenie wkładu do negocjacji z partnerami i klientami przez wysuwanie trafnych z punktu widzenia technicznego i handlowego propozycji.
 • pogłębianie i rozwijanie wiedzy o działalności EP i/lub GP
 • współpraca z innymi obszarami funkcjonalnymi (centralą korporacji, finansowym, prawnym, technicznym) w celu optymalnego wykorzystania możliwości działania stwarzanych przez rynek
 • rozwijanie i utrzymywanie sieci relacji z partnerami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, także w kontekście globalnym i międzynarodowym
 • wspomaganie liderów projektów, polegających na opracowywaniu strategii biznesowych i zasad działania w poszczególnych rejonach świata
 • uczestniczenie w zintegrowanych zespołach projektowych, składających się z przedstawicieli GP, EP i innych obszarów funkcjonalnych

Umiejętności, jakie zdobędzie pracownik zależą od jego silnych i słabych stron, a także od rodzaju otrzymanego zadania. Większość zadań pomaga kształcić kwalifikacje w następujących dziedzinach:

 • analiza i rozwiązywanie problemów
 • tworzenie i ocenianie biznesplanów
 • zarządzanie umowami
 • motywowanie i wpływanie na pracowników
 • marketing
 • utrzymywanie kontaktów z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami
 • zdobywanie wiedzy technicznej przez personel nietechniczny
 • finalizowanie umów