Zrównoważony rozwój oznacza dla Shell dostarczanie energii w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem ludzi, ich bezpieczeństwa oraz środowiska

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju jest zintegrowane w całej naszej działalności na trzech poziomach:

1. Prowadzenie bezpiecznego, wydajnego, odpowiedzialnego i dochodowego przedsiębiorstwa

Zapewnienie bezpieczeństwa i poszanowanie ludzi - naszych pracowników, partnerów oraz sąsiadów - stanowi fundamentalną zasadę prowadzenia naszej działalności. Opieramy się na globalnych standardach, procesach i narzędziach, umożliwiających zarządzanie zagadnieniami bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz współpracy zespołecznościami lokalnymi. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie sposobów naszego działania, aby zapobiegać jakimkolwiek wypadkom i za każdym razem, kiedy tylko jest to możliwe, unikać jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji środowiskowych lub społecznych lub minimalizować je. Nasze postępy w tym zakresie opisujemy w corocznym raporcie zrównoważonego rozwoju.

2. Dzielenie się szerszymi korzyściami w miejscu działania

Swoje plany biznesowe budujemy w perspektywie długoterminowej, aby zapewnić, że będziemy odgrywać pozytywną rolę w naszych społecznościach lokalnych, a także dla całego społeczeństwa. Przyczyniamy się do lokalnego rozwoju gospodarczego, tworząc miejsca pracy, zapewniając możliwość podnoszenia umiejętności, współpracując z miejscowymi dostawcami i udzielając pomocy w zakresie doskonalenia standardów przemysłowych, a także płacąc podatki i opłaty licencyjne. Wspieramy również projekty realizowane przez społeczności lokalne.

3. Przyczyniamy się do kształtowania bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w dziedzinie energii przyszłości wymaga przeprowadzenia przemian, które umożliwią naszym społeczeństwom ograniczenie emisji zanieczyszczeń i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, przy równoczesnym dostępie wszystkich obywateli do ekonomicznych i socjalnych korzyści wynikających z dostępności energii. Realizacja tych ambicji wymaga wprowadzenia zmian w zakresie wytwarzania i wykorzystywania energii oraz udostępnienia jej jak największej liczbie ludzi, przy równoczesnym zdecydowanym zmniejszeniu poziomu emisji. Jest to cel możliwy do osiągnięcia, wymaga on jednak realizacji pilnych działań oraz realizacji wizji długoterminowej. Firma Shell zamierza brać udział w tym procesie przemian i dysponuje niezbędnymi umiejętnościami w tym zakresie.

Nadal będziemy odgrywać swoją rolę, o ile będzie to uzasadnione względami komercyjnymi, w obszarze ropy i gazu, a także w zakresie technologii niskoemisyjnych czy OZE. Niemniej jednak, wyzwania dotyczące zmian klimatu muszą zostać podjęte przez całe społeczeństwo. W naszej opinii, przedsiębiorstwa, władze rządowe i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego muszą współpracować ze sobą w zakresie kształtowania przyszłości energetyki na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Podejście Shell do zrównoważonego rozwoju

 

Trójkąt pokazujący 3 poziomy podejścia Shell do zrównoważonego rozwoju. Poziom 1: Prowadzenie bezpiecznego, wydajnego, odpowiedzialnego i dochodowego przedsiębiorstwa; Poziom 2: Dzielenie się szerszymi korzyściami w miejscu działania; Poziom 3: Wkład w kształtowanie zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Sprawozdania roczne i publikacje

Najnowsze sprawozdanie roczne i formularz 20-F, raport na temat zrównoważonego rozwoju oraz poradnik inwestorów są dostępne na naszej globalnej stronie internetowej. 

Przegladaj lub pobierz raporty

więcej w zrównoważonym rozwóju

Środowisko naturalne

Shell dostarcza energię w sposób odpowiedzialny, pomagając światu na drodze ku przyszłości, w której używanie energii powodować będzie minimalne oddziaływanie na naszą planetę.

Społeczności

Gdziekolwiek pracujemy, chcemy być dobrym sąsiadem, przyczyniając się do dobrobytu okolicznych społeczności.