Powiadomienie dotyczące prywatności – rekrutacja do grupy Shell

Niniejsze powiadomienie dotyczące prywatności określa, jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu i jakie są Twoje prawa z tym związane.

Czego dotyczy niniejsze Powiadomienie o prywatności?

Niniejsze powiadomienie dotyczące prywatności zawiera informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez spółkę Shell Polska sp. z o.o. lub spółki w ramach grupy Shell („Shell” lub „my”) dotyczących osób aplikujących do pracy, biorących udział w wydarzeniach rekrutacyjnych lub które są oceniane przez Shell. Wśród tych osób znajdują się potencjalni pracownicy, stażyści i wykonawcy zewnętrzni („kontraktorzy”).

Niniejsze powiadomienie dotyczące prywatności objaśnia, które dane osobowe są przetwarzane, dlaczego i dla jakich celów, jak długo je przechowujemy, w jaki sposób można uzyskać do nich dostęp oraz je zaktualizować, oraz jakie masz inne prawa odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych, a także gdzie można uzyskać więcej informacji.

Oprócz niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności, skonkretyzowane powiadomienia o ochronie prywatności i dodatkowe oświadczenia o ochronie prywatności mogą zawierać dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób Shell przetwarza Twoje dane osobowe. W takich przypadkach powiadomienia o prywatności będą przekazywane osobno.

Do osób, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji do pracy, na staż lub zatrudnienie w charakterze wykonawcy („kontraktora”), będzie miało zastosowanie Powiadomienie dotyczące prywatności w zakresie danych osobowych pracowników i wykonawców grupy Shell oraz osób pozostających na ich utrzymaniu (dostępna na stronie www.shell.pl/privacy/ex-employee-notice.html).

Kto jest odpowiedzialny za zgromadzone dane osobowe?

 1. Shell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, 02-366 Warszawa,
 2. Shell Polska Sp. z o.o. Oddział w Krakowie, ul. Czerwone Maki 85, 30-392 Kraków,

są odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych osobowych samodzielnie lub łącznie ze spółkami powiązanymi w ramach grupy spółek Shell.

W przypadku gromadzenia danych osobowych dzieci, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

Powiadomienie specjalne – dla osób poniżej 16. roku życia, które chcą się ubiegać o udział w wydarzeniu z obszaru edukacji lub innowacji sponsorowanym przez Shell

Oprócz przypadków, w których Shell organizuje wydarzenia edukacyjne skierowane bezpośrednio do dzieci, nie zbieramy celowo danych osobowych osób poniżej 16. roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, prosimy o niepodawanie nam swoich danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail). Jeśli chcesz się skontaktować z Shell w sposób, który wymaga podania danych osobowych (np. w odniesieniu do wydarzeń z obszaru edukacji czy innowacji), zwróć się do rodzica lub opiekuna o wystąpienie w Twoim imieniu.

Kategorie danych osobowych, które zbieramy na Twój temat.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Zbieranie informacji

Przetwarzamy informacje osobowe dotyczące osób, które kandydują na dane stanowisko, biorą udział w rekrutacji lub są poddawane ocenie w Shell („Kandydaci”).

Obejmują one osobowe dane kontaktowe, datę urodzenia, informacje potwierdzające, że masz prawo pracować w kraju, w którym aplikowałeś, Twoje podanie o pracę, kwalifikacje i doświadczenie oraz wyniki rozmów i zadań rekrutacyjnych.

Wrażliwe dane osobowe

Dla celów rekutacyjnych szczególne kategorie danych osobowych („wrażliwe dane osobowe”), w tym dane dotyczące zdrowia, mogą być przetwarzane wyłącznie w takim zakresie, w jakim stosowanie ich jest wymagane lub dozwolone przez prawo w toku rekrutacji, wyłącznie w celu ustalenia kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska i zdolności do wykonywania danego rodzaju pracy oraz dostosowania środowiska pracy do wymogów zdrowotnych, lub do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Ponadto w celu zapewnienia równych szans zatrudnienia zgodnie z wymogami polskiego prawa, możemy również gromadzić dodatkowe wrażliwe dane osobowe dotyczące Kandydatów, w tym informacje na temat ich narodowości oraz pochodzenia rasowego lub etnicznego.

Cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • zasoby ludzkie, zarządzanie personelem, realizacja procesów biznesowych i zarządzanie wewnętrzne – w tym planowanie zatrudnienia i rekrutacja;
 • zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona, w tym ochrona życia lub zdrowia osób, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona aktywów i personelu Shell oraz uwierzytelnianie statusu tych osób i prawa dostępu; lub
 • zgodność z przepisami prawnymi lub regulacjami; lub
 • sprawozdawczość kierownictwa i analiza – w tym analiza statystyczna i ankiety dotyczące jakości procesu rekrutacyjnego.

Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów drugorzędnych, ściśle powiązanych z celami głównymi, takich jak:

 • przechowywanie, usuwanie lub anonimizacja Twoich danych osobowych;
 • zapobieganie oszustwom, audyty, dochodzenia, rozwiązywanie sporów lub cele ubezpieczeniowe, spory sądowe i obrona roszczeń; lub
 • badania statystyczne, historyczne lub naukowe.

Wstępne kontrole Kandydatów (Pre-screening)

Przeprowadzamy kontrole (screening) w odniesieniu do wszystkich Kandydatów, którym chcemy złożyć ofertę odpowiednio zatrudnienia lub stażu, przed potwierdzeniem oferty:

 • w celu weryfikacji informacji dostarczonych przez Kandydata w procesie kontroli (screening) i rozmów rekrutacyjnych. Obejmuje to weryfikację informacji u obecnych i poprzednich pracodawców, oraz w instytucjach edukacyjnych. Dopóki Kandydat nie potwierdzi, że taka weryfikacja może być przeprowadzona, nie zostaną podjęte żadne kroki w tym zakresie;
 • lub w związku ze screeningiem prowadzonym w odniesieniu do publicznie dostępnego lub rządowego wykazu sankcji i danych pochodzących z mediów. Czynimy to w celu przestrzegania zobowiązań prawnych i regulacyjnych, ochrony majątku, pracowników i wykonawców Shell, a w szczególności w celu zapewnienia zgodności działań Shell z przepisami dotyczącymi kontroli handlu, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub łapownictwa oraz korupcji, a także z innymi wymogami regulacyjnymi.

Zautomatyzowany proces podejmowania decyzji i profilowanie

Wszyscy Kandydaci muszą odpowiedzieć na pytania niezbędne do ustalenia, czy po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji będą mogli zgodnie z prawem zawrzeć umowę ze spółką Shell. Ponadto w przypadku zatrudniania absolwentów korzystamy z internetowego narzędzia, które ocenia, w oparciu o zautomatyzowany i zobiektywizowany proces podejmowania decyzji, przydatność kandydata do zatrudnienia na danym stanowisku. W przypadkach podjęcia decyzji w sposób zautomatyzowany, zostaniesz o tym powiadomiony i będziesz mieć możliwość dokonania weryfikacji przez członka zespołu rekrutacyjnego Shell, lub w jego imieniu, decyzji podjętych w ten sposób.

Z wyjątkiem zatrudniania absolwentów oraz z zastrzeżeniem sytuacji, do których odnoszą się odrębne powiadomienia o prywatności albo oświadczenia o ochronie prywatności przekazane Ci podczas procesu rekrutacji, nie będzie przeprowadzane profilowanie ani automatyczne podejmowanie decyzji w celu ustalenia przydatności lub kwalifikacji do zatrudnienia lub zaangażowania jako wykonawcy (kontraktora).

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe Kandydatów wyłącznie:

 • w celu podjęcia działań na wniosek Kandydata przed zawarciem umowy;
 • w przypadku, gdy konieczne jest to do realizacji obowiązku prawnego, któremu podlega dana spółka lub spółki Shell, przewidzianego właściwymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego;
 • w przypadku, gdy jest to konieczne ze względu na uzasadnione interesy Shell (takie jak: zapewnienie zgodności z innymi przepisami prawnymi niż dotyczącymi zatrudnienia lub zabezpieczenia społecznego; ochrona majątku i reputacji Shell, ochrona pracowników i wykonawców Shell), za wyjątkiem sytuacji, gdy takie interesy mają mniejszą wagę, niż interesy Kandydata lub jego podstawowe prawa i wolności; lub
 • (wyłącznie, gdy jest to prawnie wymagane) po uzyskaniu wyraźnej zgody Kandydata.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w każdej chwili. Nie wpłynie to na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

 

Komu będziemy udostępniać Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach przedstawionych powyżej i będą udostępniane tylko w oparciu o zasadę ograniczonego dostępu, wyłącznie:

 • innym spółkom grupy Shell, w tym spółkom mieszczącym się poza Twoją lokalizacją lub Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”);
 • upoważnionym agentom zewnętrznym, dostawcom usług, zewnętrznym audytorom lub podwykonawcom Shell, w szczególności upoważnionym stronom trzecim wykonującym kontrole referencji i przeszłości (background check) w imieniu Shell;
 • organom administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości, gdy będzie to konieczne ze względu na obowiązek prawny lub regulacyjny, któremu podlega dana spółka (spółki) Shell lub zgodnie z zakresem dozwolonym przez obowiązujące prawo; lub
 • dowolnej osobie, na którą Shell przenósł lub ma przenieść prawa lub obowiązki związane z tymi danymi.

Kontakt z Shell przez media społecznościowe

Jeśli zdecydujesz się na kontakt z Shell za pomocą stron zarządzanych przez Shell na platformach społecznościowych („Media społecznościowe Shell”), takie jak Facebook, Instagram, Twitter lub LinkedIn, Twoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i fakt, że interesujesz się Shell) będą widoczne dla wszystkich odwiedzających Twoją stronę, w zależności od Twoich ustawień prywatności na danej platformie, oraz dla Shell. Możesz usunąć wszelkie informacje, które udostępniasz na tych stronach w każdym czasie poprzez konto na danej platformie. Shell nie śledzi Twojej aktywności w różnego rodzaju Mediach społecznościowych, z których korzystasz. Jeśli wysyłasz Shell wiadomość za pomocą jakiegokolwiek komunikatora na platformie społecznościowej, jest ona przechowywana nie dłużej niż przez miesiąc od otrzymania. Jeśli masz pytanie dotyczące mediów społecznościowych Shell, na które odpowiedzi nie możesz znaleźć samodzielnie, skontaktuj się z Shell – sprawdź też sekcję.

Dodatkowo i w zakresie, w jakim Shell ponosi odpowiedzialność łącznie z platformą serwisu społecznościowego za zarządzane przez siebie Media społecznościowe Shell, Shell będzie mieć dostęp przez ten serwis do zebranych statystyk i informacji, które pomogą poznać Twoje działania w Mediach społecznościowych Shell. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych na platformach społecznościowych, w tym otrzymywanych reklam ukierunkowanych, znajdziesz w ustawieniach prywatności dostępnych na właściwej platformie społecznościowej.

Przekazywanie Twoich danych osobowych do innych krajów

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe zostały przekazane spółkom w ramach grupy Shell lub upoważnionym stronom trzecim znajdującym się poza Twoim krajem i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, podejmujemy działania organizacyjne, umowne i prawne w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach wymienionych powyżej oraz że wdrożono odpowiednie poziomy ochrony w celu zabezpieczenia danych osobowych. Środki te obejmują wiążące reguły korporacyjne (Binding Corporate Rules – „BCR”) dotyczące przekazywania danych w ramach grupy Shell i zatwierdzone przez Komisję Europejską mechanizmy przekazywania danych stronom trzecim w krajach, w przypadku których uznano, że nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych, a także wszelkie dodatkowe lokalne wymogi prawne. Kopię wiążących reguł korporacyjnych Shell możesz znaleźć na stronie www.shell.pl/privacy.html lub poprzez wysłanie e-maila na adres privacy-office-SI@shell.com.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Wdrożyliśmy technologię oraz procedury mające na celu ochronę Twojej prywatności przed nieupoważnionym dostępem i nieodpowiednim wykorzystywaniem danych, oraz będziemy aktualizować te środki w odpowiedni sposób w miarę dostępności nowych technologii.

Shell przechowuje Twoje dane osobowe tylko przez określony czas.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Z zastrzeżeniem odmiennych Powiadomień, dane osobowe Kandydatów, którzy nie przeszli pomyślnie procesu rekrutacji, przechowujemy co najmniej przez 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji lub oceny.

Jeśli Twoja kandydatura została rozpatrzona pozytywnie, dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji zostaną zachowane zgodnie z Ppowiadomieniem dotyczącym prywatności dla pracowników Shell, wykonawców lub osób pozostających na ich utrzymaniu dostępnej na stronie www.shell.pl/privacy/ex-employee-notice.html.

Jakie są konsekwencje nieprzekazania Twoich danych?

Wymagane dane osobowe przekazane przez Kandydatów są konieczne w celu spełnienia wymogów prawnych lub do zawarcia z Tobą umowy (lub w przypadku wykonawców – z Twoim pracodawcą, jako dostawcą usług). Niedostarczenie nam tych informacji, ograniczonych do tych wspomnianych celów, wpłynie negatywnie na Twoje szanse zatrudnienia na określonym stanowisku w charakterze pracownika, wykonawcy lub stażysty.

  

Jakie są Twoje prawa i jak możesz je realizować?

Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych

Dążymy do tego, żeby informacje, które posiadamy, były jak najbardziej aktualne. Możesz się domagać:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 • poprawienia lub usunięcia danych osobowych, (ale tylko wtedy, gdy nie są one wymagane ze względu na uzasadniony cel biznesowy);
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; lub
 • otrzymania swoich danych osobowych, które przekazałeś Shell, w ustrukturyzowanej, cyfrowej formie i przekazania ich innej stronie, o ile jest to technicznie wykonalne.

Prosimy o kontakt przez zakładkę na stronie www.shell.com/careers/contact-us.html.

Z kim możesz się skontaktować w przypadku pytań, problemów lub skarg dotyczących Twoich danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek kwestii, pytań czy skarg związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem Privacy-Office-SI@shell.com.

Możesz się również skontaktować z Głównym Biurem ds. Prywatności Grupy Shell pod adresem Shell International B.V. w Hadze, Holandia – nr rejestru handlowego: 27155369, adres do korespondencji: PO Box 162, 2501 AN, Haga.

Jeśli jesteś niezadowolony z obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi przez Shell, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Haga, Holandia). Więcej informacji znajdziesz na stronach: www.uodo.gov.pl lub www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Powiadomienie specjalne - W przypadku kwestii technicznych związanych z procesem rekrutacji lub pytań czy komentarzy związanych z ofertami pracy w Shell skontaktuj się z nami drogą mailową pod adresem: Shell Careers SSSCMLA-HRVO/N-T1 careers@shell.com.

 

Na naszych stronach używamy plików cookie, aby zoptymalizować korzystanie ze strony.

Pliki cookie i podobne technologie

Shell może używać plików cookie i podobnych technologii, które zbierają i przechowują informacje podczas odwiedzania strony Shell. Ma to na celu umożliwienie Shell identyfikacji przeglądarki internetowej i gromadzenia danych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, odwiedzanych stron, czasu trwania wizyt oraz ich identyfikacji po powrocie, tak abyśmy mogli poprawić jakość korzystania z naszych stron internetowych. Preferencje dotyczące plików cookie można kontrolować i określać za pomocą ustawień przeglądarki lub korzystając z narzędzia znajdującego się na stronach Shell – więcej informacji można znaleźć w Polityce Shell na temat plików cookie pod adresem www.shell.pl/cookie-policy.html.

Niniejsza Polityka prywatności jest aktualizowana.

Zmiany Powiadomienia dotyczącego prywatności

Niniejsze Powiadomienie dotyczące prywatności może ulec zmianie w przyszłości. Zaleca się jej regularne sprawdzanie pod kątem ewentualnych zmian. Ostatnia aktualizacja niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności została dokonana w lutym 2020 roku.