Zasady dotyczące zarządzania obszarem podatkowym w Shell

Kiedy dokonujemy inwestycji w danym kraju, lub na danym obszarze, podejmujemy działania, aby budować długoterminową współpracę i rozwijać naszą działalność w sposób zrównoważony. Zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności wobec inwestorów, władz państwowych, pracowników i społeczności lokalnych, których jesteśmy częścią. Podatki, które pobieramy i płacimy, stanowią jeden ze sposobów, w jaki realizujemy tę odpowiedzialność. Nasza strategia podatkowa ma na celu wspieranie Shell w realizacji przyjętej strategii Powering Progress. Opiera się ona na zapewnieniu zgodności z przepisami, transparentności odnośnie naszego podejścia do podatków i form opodatkowania oraz otwarty dialog z interesariuszami. Nasza strategia i działania odzwierciedlają wartości i zasady Shell.

Zasady Odpowiedzialności Podatkowej Shell stosowane przez Spółkę:

 • Accountability and Governance

  Zasada 1. Odpowiedzialność i zarządzanie

  Podatki stanowią kluczowy element ładu korporacyjnego i odpowiedzialności oraz są nadzorowane przez Zarząd Shell plc

 • Compliance

  Zasada 2. Zgodność z przepisami

  Zależy nam na zapewnieniu zgodności z przepisami podatkowymi w państwach w których funkcjonujemy oraz płaceniu podatków w odpowiedniej wysokości, w wyznaczonych terminach, w krajach w których powstaje rzeczywista wartość

 • Business Structure

  Zasada 3. Rozwiązania biznesowe

  Wykorzystujemy jedynie te rozwiązania biznesowe, które są nakierowane na osiągnięcie rzeczywistych, ekonomicznych celów i posiadają rzeczywistą substancję biznesową. Nie szukamy nieuzasadnionych korzyści podatkowych.

 • Relationships with Authorities

  Zasada 4: Współpraca z Organami

  Wszędzie, gdzie to możliwe dążymy do rozwijania współpracy z organami podatkowymi opartej na szacunku, transparentności i zaufaniu.

 • Seeking and Accepting Tax Incentives

  Zasada 5: Korzystania z ulg podatkowych

  Kiedy korzystamy z ulg i zachęt podatkowych, upewniamy się, aby nasze działanie było transparentne, niebudzące wątpliwości oraz zgodne z treścią odpowiednich regulacji prawnych.

 • Supporting Effective Tax Systems

  Zasada 6: Wsparcie tworzenia efektywnego systemu podatkowego

  Angażujemy się konstruktywnie w krajowy i międzynarodowy dialog z ustawodawcą, biznesem i opinią publiczną, aby wspierać rozwój efektywnego prawodawstwa podatkowego i administracji.

 • search

  Zasada 7: Transparentność

  Na bieżąco przekazujemy interesariuszom, w tym inwestorom, pracownikom, usługodawcom oraz opinii publicznej klarowne informacje na temat naszego podejścia do podatków i płatności podatkowych.

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa. Dążymy do tego, aby postępować zgodnie z literą i duchem prawa podatkowego, a wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów podatkowych staramy się rozwiązywać bezpośrednio poprzez kontakty z organami podatkowymi. Nasz system wewnętrznej kontroli obszaru podatkowego, polityki i wytyczne określają takie kwestie jak standardy, kontrole, zarządzanie ryzykiem i weryfikacje, które to wyznaczają granice naszych działań w zakresie podatków. Nasz system wewnętrznej kontroli obszaru podatkowego określa również praktyczne wskazówki dla naszych pracowników, w tym procedury dotyczące postepowania w sytuacji potencjalnego ryzyka podatkowego. Stale rozwijamy nasze systemy podatkowe i systemy danych, aby sprostać zwiększającym się wymaganiom ze strony organów w zakresie przedkładanych informacji.

Podejście Shell do kwestii podatkowych oraz roczny raport Tax Contribution przygotowany w oparciu o raport CbCr (Country by Country Report) publikowany jest na globalnej stronie internetowej Shell

Realizowanie strategii podatkowej w roku podatkowym 2022

W celu wypełnienia ustawowego obowiązku, Shell Polska przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022:

1. Procedury i procesy dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych

Spółka stosowała ujednolicone procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłową realizację. 

Spółka posiada wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe określające szczegółowe zasady postępowania i rozliczeń w zakresie ciążących na niej podatków. W szczególności instrukcje te określają osoby odpowiedzialne za poszczególne elementy procesu, składającego się na przygotowanie i weryfikację rozliczeń podatkowych oraz sposoby obsługi systemów, przy wsparciu których rozliczane są zobowiązania podatkowe. Odpowiednie osoby w ramach funkcji podatkowej prowadzą również bieżący monitoring istotnych zmian legislacyjnych, zmian w systemach podatkowych oraz aktualnego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. W wymaganym zakresie zmiany przepisów i wnioski wynikające z orzecznictwa są implementowane w Spółce – w tym poprzez aktualizację wewnętrznych procedur i instrukcji w celu rzetelnego wypełniania ciążących na Spółce obowiązków podatkowych.

W proces realizacji obowiązków podatkowych w poszczególnych obszarach są zaangażowane różne zespoły z organizacji Shell Polska, podzielone kompetencjami i zakresem odpowiedzialności. W ramach procesu zarządzania funkcją podatkową Spółka współpracuje również ze strukturami Grupy, korzysta z wiedzy i doświadczenia zdobytego na innych rynkach, na których funkcjonują podmioty Grupy.

Shell Polska korzysta ze wsparcia zewnętrznych doradców w przypadku, gdy wymagana jest specjalistyczna wiedza lub doświadczenie, które nie są dostępne w ramach Shell lub gdy konieczne jest zaangażowanie dodatkowych zasobów.

2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Shell Polska nie korzystał w 2022 r. z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej – w tym przede wszystkim nie była stroną umowy o współdziałanie z Szefem KAS.

W dniu 30.12.2021 Shell Polska otrzymał Decyzję w sprawie Jednostronnego Uprzedniego Porozumienia Cenowego wydaną przez Szefa KAS potwierdzającą rynkową wysokość cen stosowanych w zakresie transakcji zawartych z zagranicznym podmiotem powiązanym. Decyzja została wydana na okres od 01.01.2019 do 31.12.2023 r.

Shell Polska jest również członkiem organizacji biznesowych, z ramienia których aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju konsultacjach społecznych, organizowanych przez przedstawicieli administracji podatkowej, a dotyczących planowanych zmian w otoczeniu prawno-podatkowym.

3. Realizowanie obowiązków podatkowych

Spółka terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy. Spółka jest w Polsce podatnikiem zwłaszcza podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2022 r. Spółka wpłaciła w Polsce blisko 1,25 miliarda PLN z tytułu podatków i innych należności publicznoprawnych, ciążących na niej w związku z prowadzoną działalnością.

Shell Polska w 2022 r. zatrudniał także 5 tys. osób.

4. Liczba przekazanych informacji o schematach podatkowych

W roku 2023 w związku z zakończeniem okresu zawieszenia terminów raportowania schematów podatkowych krajowych w oparciu o przepisy tzw. ustaw antyCOVID’owych Shell Polska przedłożył Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje MDR, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa („Ordynacja podatkowa”), które dotyczyły podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie następujących zdarzeń dotyczących 2022 r.:

 • wypłata należności, które korzystały ze zwolnienia z poboru podatku u źródła, na gruncie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 86a § 1 pkt 1b Ordynacji podatkowej) – Spółka złożyła 3 informacje MDR-1 dotyczące roku 2022. Spółka złożyła odpowiadające im informacje MDR-3.

5. Transakcje z podmiotami powiązanymi

W 2022r. Spółka realizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

a. Shell Deutschland GmbH, Shell France SAS (transakcje kwalifikowane jako transakcje jednorodne na gruncie przepisów o CIT) – zakup produktów olejowych i smarowych w celu ich sprzedaży na rynku polskim
b. Shell Deutschland GmbH – zakup paliw na cele ich dalszej sprzedaży na rynku polskim,
c. podmioty z Grupy – sprzedaż usług wsparcia przez Shell Polska sp. z o.o. oddział w Krakowie („SBO Kraków”); transakcje kwalifikowane jako transakcje jednorodne na gruncie przepisów o CIT.
d. Shell Mobility Polska Sp. z o.o. – zakup usług dotyczących prowadzenia stacji paliw
e. Shell Treasury Centre Limited – usługi wewnątrzgrupowego finansowania

W odniesieniu do transakcji wskazanych w punkcie „c” powyżej, Spółka wyjaśnia, że SBO Kraków stanowi centrum biznesowe Grupy Shell, świadczące usługi wsparcia dla podmiotów z Grupy. Usługi świadczone przez SBO Kraków obejmują m.in. usługi rachunkowo-księgowe, usługi w zakresie audytu finansowego, usługi centrów telefonicznych (call center), usługi przetwarzania danych.

6. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

W 2022 r. Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych w zakresie łączenia spółek, przekształcenia spółki w inną spółkę, wniesienia wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki) czy wymiany udziałów.

7. Interpretacje ogólne

W 2022 r. Shell Polska nie występował z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

8. Interpretacje indywidualne

W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie indywidulanej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

9. Wiążąca informacja stawkowa

W 2022 r. Shell Polska nie występował z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

10. Wiążąca informacja akcyzowa

W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

11. Rozliczenia podatkowe w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W 2022 r. Shell Polska nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i art. 23v ust. 2 ustawy z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.