Zasady dotyczące zarządzania obszarem podatkowym w Shell

Kiedy dokonujemy inwestycji w danym kraju, lub na danym obszarze, podejmujemy działania, aby budować długoterminową współpracę i rozwijać naszą działalność w sposób zrównoważony. Zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności wobec inwestorów, władz państwowych, pracowników i społeczności lokalnych, których jesteśmy częścią. Podatki, które pobieramy i płacimy, stanowią jeden ze sposobów, w jaki realizujemy tę odpowiedzialność. Nasza strategia podatkowa ma na celu wspieranie Shell w realizacji przyjętej strategii Powering Progress. Opiera się ona na zapewnieniu zgodności z przepisami, transparentności odnośnie naszego podejścia do podatków i form opodatkowania oraz otwarty dialog z interesariuszami. Nasza strategia i działania odzwierciedlają wartości i zasady Shell.

Zasady Odpowiedzialności Podatkowej Shell stosowane przez Spółkę:

 • Accountability and Governance

  Zasada 1. Odpowiedzialność i zarządzanie

  Podatki stanowią kluczowy element ładu korporacyjnego i odpowiedzialności oraz są nadzorowane przez Zarząd Shell plc

 • Compliance

  Zasada 2. Zgodność z przepisami

  Zależy nam na zapewnieniu zgodności z przepisami podatkowymi w państwach w których funkcjonujemy oraz płaceniu podatków w odpowiedniej wysokości, w wyznaczonych terminach, w krajach w których powstaje rzeczywista wartość

 • Business Structure

  Zasada 3. Rozwiązania biznesowe

  Wykorzystujemy jedynie te rozwiązania biznesowe, które są nakierowane na osiągnięcie rzeczywistych, ekonomicznych celów i posiadają rzeczywistą substancję biznesową. Nie szukamy nieuzasadnionych korzyści podatkowych.

 • Relationships with Authorities

  Zasada 4: Współpraca z Organami

  Wszędzie, gdzie to możliwe dążymy do rozwijania współpracy z organami podatkowymi opartej na szacunku, transparentności i zaufaniu.

 • Seeking and Accepting Tax Incentives

  Zasada 5: Korzystania z ulg podatkowych

  Kiedy korzystamy z ulg i zachęt podatkowych, upewniamy się, aby nasze działanie było transparentne, niebudzące wątpliwości oraz zgodne z treścią odpowiednich regulacji prawnych.

 • Supporting Effective Tax Systems

  Zasada 6: Wsparcie tworzenia efektywnego systemu podatkowego

  Angażujemy się konstruktywnie w krajowy i międzynarodowy dialog z ustawodawcą, biznesem i opinią publiczną, aby wspierać rozwój efektywnego prawodawstwa podatkowego i administracji.

 • search

  Zasada 7: Transparentność

  Na bieżąco przekazujemy interesariuszom, w tym inwestorom, pracownikom, usługodawcom oraz opinii publicznej klarowne informacje na temat naszego podejścia do podatków i płatności podatkowych.

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa. Dążymy do tego, aby postępować zgodnie z literą i duchem prawa podatkowego, a wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów podatkowych staramy się rozwiązywać bezpośrednio poprzez kontakty z organami podatkowymi. Nasz system wewnętrznej kontroli obszaru podatkowego, polityki i wytyczne określają takie kwestie jak standardy, kontrole, zarządzanie ryzykiem i weryfikacje, które to wyznaczają granice naszych działań w zakresie podatków. Nasz system wewnętrznej kontroli obszaru podatkowego określa również praktyczne wskazówki dla naszych pracowników, w tym procedury dotyczące postepowania w sytuacji potencjalnego ryzyka podatkowego. Stale rozwijamy nasze systemy podatkowe i systemy danych, aby sprostać zwiększającym się wymaganiom ze strony organów w zakresie przedkładanych informacji.

Podejście Shell do kwestii podatkowych oraz roczny raport Tax Contribution przygotowany w oparciu o raport CbCr (Country by Country Report) publikowany jest na globalnej stronie internetowej Shell

Realizowanie strategii podatkowej w roku podatkowym 2022

W celu wypełnienia ustawowego obowiązku, Shell Mobility Polska przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022:

1. Procedury i procesy dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych

Spółka stosowała ujednolicone procesy dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłową realizację.

Przy wykonywaniu obowiązków w zakresie raportowania podatkowego, w Spółce stosowane są procedury i polityki podatkowe określające zasady postępowania i rozliczeń w zakresie ciążących na niej podatków. Odpowiednie osoby w ramach funkcji podatkowej Grupy prowadzą również bieżący monitoring istotnych zmian legislacyjnych, zmian w systemach podatkowych oraz aktualnego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. W wymaganym zakresie zmiany przepisów i wnioski wynikające z orzecznictwa są implementowane w Spółce

W proces realizacji obowiązków podatkowych w poszczególnych obszarach jest zaangażowane biuro rachunkowe oraz osoby upoważnione do reprezentowania Spółki w sprawach podatkowych. W ramach procesu zarządzania funkcją podatkową Spółka współpracuje również ze strukturami Grupy, korzysta z wiedzy i doświadczenia zdobytego na innych rynkach, na których funkcjonują podmioty Grupy.

Shell Mobility Polska korzysta ze wsparcia zewnętrznych doradców w przypadku, gdy wymagana jest specjalistyczna wiedza lub doświadczenie, lub gdy konieczne jest zaangażowanie dodatkowych zasobów

2. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Shell Mobility Polska nie korzystał w 2022 r. z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej – w tym przede wszystkim nie była stroną umowy o współdziałanie z Szefem KAS.

3. Realizowanie obowiązków podatkowych

Spółka terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy. Spółka jest w Polsce podatnikiem zwłaszcza podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od sprzedaży detalicznej.

4. Liczba przekazanych informacji o schematach podatkowych

Z uwagi na brak transakcji podlegających raportowaniu o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa („Ordynacja podatkowa”), Shell Mobility Polska nie przedkładał Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji MDR.

5. Transakcje z podmiotami powiązanymi

W okresie, za który publikowany jest dokument Spółka realizowała transakcje tylko z Shell Polska sp. z o.o. jako z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Transakcje te były realizowane w zakresie:

(i) sprzedaży: usługa dotycząca prowadzenia stacji paliw;
(ii) sprzedaży towarów i usług na cele ich dalszej odsprzedaży
(iii) zakupu: usługa udostępnienia sieci sprzedaży

6. Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

W okresie, za który publikowany jest dokument Shell Mobility Polska nie planował ani nie podejmował działań restrukturyzacyjnych w zakresie łączenia spółek, przekształcenia spółki w inną spółkę, wniesienia wkładu do spółki w postaci przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części (w tym w ramach podziału spółki) czy wymiany udziałów.

7. Interpretacje ogólne

W 2022 r. Shell Mobility Polska nie występował z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

8. Interpretacje indywidualne

W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie indywidulanej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.

9. Wiążąca informacja stawkowa

W 2022 r. Shell Mobility Polska nie występował z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

10. Wiążąca informacja akcyzowa

W 2022 r. Spółka nie występowała z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

11. Rozliczenia podatkowe w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 

W 2022 r. Shell Mobility Polska nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i art. 23v ust. 2 ustawy z 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.