– Musimy zapewnić naszym klientom produkty i usługi, których chcą i potrzebują, mające jak najmniejszy wpływ na środowisko. Jednocześnie wykorzystamy nasz wysoki potencjał przy rozwoju konkurencyjnego portfolio, zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa stając się firmą o zerowej emisji netto – powiedział Ben van Beurden, prezes Royal Dutch Shell.

 – Niezależnie od tego, czy nasi klienci to kierowcy, gospodarstwa domowe czy przedsiębiorstwa, wykorzystamy globalną skalę prowadzonej przez nas działalności i zaufanie do marki, aby rozwijać się na rynkach, na których popyt na czystsze produkty i usługi jest największy, zapewniając sobie w ten sposób większą przewidywalność przepływów pieniężnych i wyższe zwroty z poczynionych inwestycji.

Od teraz Shell będzie dokonywał integracji swojej strategii, portfolio usług oraz planów dotyczących kwestii środowiskowych i społecznych w ramach celów określonych w strategii „Powering Progress” – tworzenia wartości dla akcjonariuszy, osiągnięcia zerowej emisji netto, dostarczania energii w każdym obszarze życia i promowania poszanowania dla środowiska naturalnego. Shell zamierza osiągnąć te cele w ramach trzech filarów biznesowych – wzrostu, transformacji i wydobycia.

DROGA DO ZEROWEJ EMISJI NETTO: KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE EMISJAMI

Cel zerowej emisji netto ma dla Shell charakter kompleksowy: dotyczy emisji związanych bezpośrednio z działalnością Shell oraz tych wynikających z wykorzystywania wszystkich produktów energetycznych, które firma sprzedaje. Co ważne, cel obejmuje także emisje związane z ropą naftową i gazem, które są produkowane przez inne podmioty, a następnie sprzedawane przez Shell. Strategia Powering Progress wspiera najbardziej ambitny cel porozumienia paryskiego, tj. ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C.

Aby osiągnąć zerową emisję netto, Shell:

  • nadal będzie realizować cele krótkoterminowe, w tym nowe cele cząstkowe w zakresie redukcji intensywności emisji dwutlenku węgla netto: 6–8% do 2023, 20% do 2030, 45% do 2035 i 100% do 2050 roku, względem roku 2016,
  • zakłada, że jego całkowita emisja dwutlenku węgla osiągnęła najwyższy poziom w 2018 roku, kiedy wyniosła 1,7 gigaton rocznie,
  • potwierdza, że jego całkowita produkcja ropy naftowej osiągnęła szczyt w 2019 r.,
  • będzie dążyć do zapewnienia sobie możliwości sekwestracji (CCS) dodatkowych 25 mln ton CO2 rocznie do 2035 roku.
  • dąży do wykorzystania rozwiązań opartych na ochronie przyrody (NBS), aby kompensować emisje około 120 mln ton CO2 rocznie do 2030 roku, zgodnie z przyjętą filozofią, że najpierw należy unikać i ograniczać emisje, a jeśli jest to niemożliwe – wtedy kompensować,
  • będzie współpracować w ramach Science Based Targets Initiative, Transition Pathway Initiative i innych inicjatyw, aby tworzyć standardy dla przemysłu i dostosowywać się do nich,
  • począwszy od 2021 roku będzie przedkładać akcjonariuszom Plan Transformacji Energetycznej do głosowania konsultacyjnego, będąc pierwszą firmą w branży podejmującą tego rodzaju działanie. Plan będzie aktualizowany co trzy lata.

OSIĄGANIE ZAŁOŻONYCH CELÓW DZIĘKI PORTFOLIO, KTÓRE WSPIERA TRANSFORMACJĘ ENERGETYCZNĄ

Shell obsługuje dziennie ponad milion klientów komercyjnych i przemysłowych oraz 30 mln klientów detalicznych na 46 tys. stacji paliw.

W krótkim okresie strategia Shell zakłada wprowadzenie zmian do portfolio usług poprzez inwestowanie 5–6 mld dolarów rocznie w filar wzrostu, 8–9 mld dolarów w filar transformacji oraz około 8 mld dolarów w działalność wydobywczą.

Plany obejmują:

Wzrost

Plan obejmuje wzmocnienie wiodącej pozycji na rynku smarów, zwiększeniu do 40 mln liczby klientów w 55 tys. punktów sprzedaży detalicznej i rozbudowie globalnej sieci ładowania pojazdów elektrycznych z ponad 60 tys. punktów do około 500 tys. do 2025 r.

W segmencie paliw niskoemisyjnych celem jest dalszy rozwój działalności w zakresie produkcji i dystrybucji biopaliw. Powiązana z Shell spółka joint venture Raízen, produkująca paliwa z trzciny cukrowej w Brazylii, po przejęciu Biosev zwiększy zdolność produkcyjną bioetanolu do 3,75 mld litrów rocznie, czyli około 3% światowej produkcji.

Zintegrowane rozwiązania energetyczne – celem jest sprzedaż ok. 560 TWh energii elektrycznej rocznie do 2030 roku, czyli dwukrotnie więcej niż obecnie. Shell przewiduje obsługę ponad 15 mln klientów detalicznych i biznesowych na całym świecie. Celem Shell jest stanie się wiodącym dostawcą czystych usług typu power-as-a-service.

Shell przewiduje inwestowanie około 100 mln dolarów rocznie w projekty oparte na ochronie przyrody (NBS), co pomoże klientom osiągnąć zeroemisyjność netto, dzięki możliwości równoważenia tych emisji, których nie da się uniknąć.

Shell wykorzysta wiodącą pozycję w segmencie zastosowania wodoru poprzez rozwój zintegrowanych węzłów wodorowych na potrzeby przemysłu i transportu ciężkiego, docelowo zapewniając sobie dwucyfrowy udział w globalnej sprzedaży czystego wodoru.

Transformacja

Shell wzmocni pozycję lidera w zakresie wolumenu LNG i obsługiwanych rynków poprzez uważnie dobrane inwestycje, aby do połowy dekady zwiększać moce produkcyjne o ponad 7 mln ton rocznie. Firma będzie w dalszym ciągu wspierać klientów w działaniach na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto, poprzez m.in. oferowanie klientom paliwa LNG.

Celem jest transformacja sieci rafinerii z 13 obecnych obiektów do 6 parków chemicznych i energetycznych, w połączeniu z ograniczeniem produkcji tradycyjnych paliw o 55% do 2030 roku. Firma będzie produkować chemikalia z przetworzonych odpadów, zwanych chemikaliami w obiegu zamkniętym, a do 2025 roku będzie przetwarzać rocznie 1 mln ton odpadów z tworzyw sztucznych.

Działalność wydobywcza:

Priorytetem dla Shell będzie wartość, nie wolumen, a także uproszczenie i osiągnięcie większej odporności finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnych przepływów pieniężnych w perspektywie roku 2030. Shell przewiduje stopniowe ograniczanie wydobycia ropy o około 1–2% rocznie, między innymi w ramach dezinwestycji i z przyczyn naturalnych.

Szczegółowe informacje na temat nowej strategii „Powering Progress” można znaleźć na stronie internetowej Shell lub pod linkiem: https://www.shell.com/powering-progress