1. Shell1 zaleca, aby przed rozpoczęciem kompensacji emisji ekwiwalentu CO2 (CO2e)2, Klient w pierwszej kolejności dążył do uniknięcia, a następnie do ograniczenia emisji CO2e, a kompensację emisji CO2e stosował tylko przypadkach, gdy wyżej wymienione opcje nie są możliwe do zrealizowania. Można to osiągnąć poprzez zużywanie jak najmniejszej ilości paliwa, na przykład poprzez korzystanie z pojazdów (częściowo) elektrycznych, poprawę efektywności energetycznej pojazdów oraz poprawę nawyków kierowców. Całkowite uniknięcie lub ograniczenie emisji CO2e może nie być obecnie osiągalne. Dlatego w celu zrównoważenia całkowitej emisji z cyklu życia neutralnych emisyjnie środków smarnych Shell, koncern oferuje możliwość zrównoważenia pozostałej emisji CO2e poprzez zakup kredytów węglowych.

2. „Neutralność emisyjna” oznacza zawarcie przez Shell transakcji, w ramach której uniknięto emisji dwutlenku węgla odpowiadającej ilości CO2e związanej z wydobyciem, transportem, produkcją, dystrybucją, użytkowaniem i wycofaniem smarów z eksploatacji poprzez ochronę naturalnych ekosystemów lub usunięto je z atmosfery naturalnymi metodami.

3. Kalkulacja emisji CO2e jest wynikiem pomnożenia ilości litrów neutralnych emisyjnie środków smarnych Shell, zakupionych przez Klienta na danym rynku, przez obowiązujące współczynniki emisji.

4. Obecnie nie ma standardowych współczynników emisji ani zasad dotyczących kategorii produktów, które opisywałyby emisje w całym cyklu życia środków smarnych. W związku z tym, obliczenia Shell w zakresie oceny cyklu życia opierają się na współczynnikach emisji uzyskiwanych z następujących źródeł: wewnętrzne opracowania Shell, konsultanci zewnętrzni, zweryfikowane bazy danych, literatura ogólnodostępna. Przy określaniu emisji CO2e w pełnym cyklu życia środków smarnych Shell kierował się także standardami krajowymi i międzynarodowymi oraz najlepszymi praktykami branżowymi. Model bazowy, który jest źródłem kluczowych parametrów i metodyki obliczania intensywności emisji dwutlenku węgla na poziomie produktu, został poddany niezależnemu przeglądowi krytycznemu, a związane z nim procesy zostały niezależnie zweryfikowane przez zewnętrzną, akredytowaną jednostkę weryfikacyjną.

5. Shell kompensuje emisję CO2e z całego cyklu życia środków smarnych poprzez wykorzystanie zweryfikowanych kredytów węglowych. Jeden kredyt węglowy oznacza, uniknięcie bądź usunięcie ilości gazów cieplarnianych odpowiadających 1 tonie dwutlenku węgla. Kredyty węglowe są przedmiotem obrotu między rządami i przedsiębiorstwami. W celu zapewnienia jakości i wiarygodności kredytów węglowych, powstał rozbudowany system zewnętrznych standardów, procesów weryfikacji i rejestrów.

6. Shell i jego podmioty zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki wynikające z kalkulacji emisji.

7. Kredyty węglowe mogą być naliczane tylko raz; Shell nie gwarantuje, że oferowane kredyty węglowe spełnią wymagania lub oczekiwania jakichkolwiek standardów raportowania obowiązujących na dzień 23 lutego 2021 r., takich jak GHG Protocol lub w ramach ISO 14064. Kredyty węglowe mogą być wykorzystywane przez Shell do obliczania rocznego postępu w realizacji ambicji dotyczącej śladu węglowego netto3. Shell wycofuje kredyty węglowe związane z całkowitą emisją CO2e z produktów neutralnych emisyjnie wygenerowanych w danym roku kalendarzowym w cyklu rocznym, w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.

8. Obliczenia emisji CO2e mogą ulec zmianie w wyniku zmian w specyfikacjach środków smarnych Shell, zmian współczynników emisji lub z innych powodów.

3 „Ślad węglowy netto”, który obejmuje emisję dwutlenku węgla przez Shell w procesie wytwarzania naszych produktów energetycznych, emisję dwutlenku węgla przez naszych dostawców dostarczających energię do tej produkcji oraz emisję dwutlenku węgla przez naszych klientów związaną z korzystaniem przez nich ze sprzedawanych przez nas produktów energetycznych. Shell kontroluje jedynie własne emisje. Jednak, aby wesprzeć społeczeństwo w realizacji celów Porozumienia Paryskiego, chcemy pomóc dostawcom i konsumentom w obniżeniu ich emisji. Użycie terminu „ślad węglowy netto” ma na celu jedynie ułatwienie i nie sugeruje, że emisje te są emisjami Shell lub jego spółek zależnych.

OŚWIADCZENIA O WIARYGODNOŚCI

Powiązane procesy zostały niezależnie zweryfikowane przez zewnętrzną akredytowaną jednostkę weryfikacyjną Lloyd’s Register. Dotyczy to następujących procesów:

  • metodologii obliczania emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu (dokumentacja tutaj),
  • metodologii sprawdzania projektów stron trzecich w zakresie rozwiązań opartych na ochronie przyrody dotyczących generowania kredytów węglowych (dokumentacja tutaj),
  • metodologii nabywania uprawnień do emisji dwutlenku węgla, uzgadniania i wycofania z rynku (dokumentacja tutaj).

Niezależny, akredytowany organ weryfikacyjny poddał model, który jest źródłem kluczowych parametrów i metodyki obliczania intensywności emisji dwutlenku węgla na poziomie produktu, krytycznemu przeglądowi w odniesieniu do międzynarodowej normy ISO 14040/44. W celu realizacji tego zadania utworzono panel przeglądowy z udziałem zewnętrznych, niezależnych ekspertów branżowych.

WYAŚNIENIE PRZYKŁADÓW KONWERSJI CO2e:

Przykłady maja charakter wyłącznie ilustarcyjny.

 Rzeczywiste emisje pochodzące z jazdy są uzależnione od parametrów, które różnią się w zależności od poszczególnych zastosowań i towarzyszących im założeń, m.in.: wielkość lub rodzaj pojazdu, liczba pasażerów oraz to, czy jazda odbywa się w cyklu miejskim czy po autostradzie. Jako takie, liczby te nie powinny być traktowane jako reprezentatywne dla konkretnego przypadku lub postępowania. Porównania dotyczące jazdy opierają się na bezpośrednich emisjach CO2, CH4 i N2O pojazdów i nie obejmują emisji pochodzących z produkcji i dystrybucji paliwa (emisja w cyklu życia). Współczynniki emisji paliwa pochodzą z UK DEFRA (2019), dystans z Google Maps (2020), a odległości pokonywane przez kierowców z USA i UE z US DOT (2018) i EU ODYSSEE-MURE (2017).

INNE ZASTRZEŻENIA

Niniejszy dokument zawiera dane i analizy pochodzące z przygotowanego przez Shell scenariusza Sky.

Scenariusze Shell nie stanowią projekcji ani prognoz dotyczących przyszłości. Scenariusze Shell, w tym scenariusze zawarte w niniejszym raporcie, nie stanowią strategii ani biznesplanu firmy Shell. Podczas opracowywania strategii Shell, nasze scenariusze są jedną z wielu branych pod uwagę zmiennych. To, czy ludzkość osiągnie swoje cele w zakresie dekarbonizacji, nie zależy od firmy Shell. Zamierzamy podążać tą drogą wraz ze społeczeństwem, ale tylko rządy mogą stworzyć podstawy do osiągnięcia sukcesu.

Scenariusz Sky 1.5 bazuje na danych ze scenariusza Sky, ale zawiera istotne aktualizacje. Po pierwsze, w analizie wykorzystano najnowsze, spójne z narracją scenariusza Sky 1.5, dane dotyczące wpływu i naprawy sytuacji po COVID-19. Po drugie, przewidywane jest połączenie prognozy z istniejącymi danymi systemu energetycznego Sky (2018) do około 2030 r. Po trzecie, w scenariuszu podstawowym uwzględniono znaczne zwiększenie udziału rozwiązań opartych na ochronie przyrody, co jest możliwe dzięki nowemu, szeroko zakrojonemu modelowaniu tego wzrostu. (W 2018 r. rozwiązania oparte na ochronie przyrody, niezbędne do osiągnięcia 1,5°C powyżej poziomów przedindustrialnych do końca tego stulecia, były traktowane jako wrażliwe/niepewne elementy planu Sky). Analiza ta została również zweryfikowana i włączona do Raportu Specjalnego IPCC na temat globalnego ocieplenia o 1,5°C (SR15). Po czwarte, po raz pierwszy przedstawiono nasze nowe, zgodne z narracją i wymaganiami scenariusza Sky 1.5, modelowanie podaży ropy naftowej i gazu ziemnego. Po piąte, scenariusz Sky 1.5 opiera się na najnowszych danych historycznych i szacunkach do roku 2020, pochodzących z różnych źródeł, w szczególności z bogatych statystyk energetycznych Międzynarodowej Agencji Energii. Podobnie jak w przypadku Sky, scenariusz ten zakłada, że społeczeństwo osiągnie założony w Porozumieniu Paryskim cel 1,5°C. Jest on oparty na ambitnej, ale realistycznej dynamice obecnego rozwoju i poszukuje sposobu na osiągnięcie tego celu.

Pracowaliśmy nad stworzeniem koncepcji, w jaki sposób mogłoby to nastąpić, biorąc pod uwagę realia dzisiejszej sytuacji i uwzględniając realistyczne ramy czasowe dla zmian. Oczywiście, istnieje szereg możliwych, różniących się detalami ścieżek, które ludzkość mogłoby obrać, aby osiągnąć ten cel. Chociaż osiągnięcie celu Porozumienia Paryskiego i przyszłości przedstawionej w scenariuszu Sky 1.5 przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu gospodarki światowej będzie ogromnym wyzwaniem, dziś jest to wciąż wykonalne. Uważamy jednak, że czas pozostały na sukces szybko upływa.

Ponadto należy zauważyć, że plany operacyjne i budżety Shell na 23 lutego 2021 r. nie odzwierciedlają ambicji firmy, jaką jest osiągnięcie zerowej emisji netto. Shell chce, aby w przyszłości plany operacyjne i budżety zmieniły się tak, by odzwierciedlały dążenie do zerowej emisji netto. Jednakże plany i budżety te muszą być zgodnie z dążeniem do gospodarki o zerowej emisji netto przez społeczeństwo i klientów Shell.

W niniejszym dokumencie możemy ponadto odwoływać się do „śladu węglowego netto” (Net Carbon Footprint) firmy Shell, który obejmuje emisję dwutlenku węgla przez koncern w związku z wytwarzaniem naszych produktów energetycznych, emisję dwutlenku węgla przez naszych dostawców przy dostawie energii do celów tej produkcji oraz emisję dwutlenku węgla przez naszych klientów związaną z wykorzystaniem przez nich sprzedawanych przez nas produktów energetycznych. Shell kontroluje wyłącznie własne emisje. Użycie terminu „ślad węglowy netto” służy wyłącznie wygodzie i nie ma na celu sugerowania, że emisje te pochodzą od firmy Shell lub jej spółek zależnych.