I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) promocji pod nazwą „Shell Travis 2021” (zwaną dalej „Promocją”), określa warunki skorzystania z Promocji.
 2. Promocja organizowana jest przez Shell Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005239, REGON 010809811, NIP 526-10-09-190, o kapitale zakładowym w wysokości 870.687.000,00 zł. (zwaną dalej „Shell”).
 3. Partnerem Promocji jest Travis – (Travis Road Services International B.V, Dr. Hub van Doorneweg 183, 5062 RD Tilburg, The Netherlands) prowadzący portal internetowy, gdzie można znaleźć i zamówić profesjonalne usługi dla podmiotów z branży transportu drogowego, takie jak myjnie dla samochodów ciężarowych, myjnie cystern oraz parkingi dla ciężarówek świadczone przez przedsiębiorców biorących udział w projekcie Travis.
 4. Promocja obowiązuje na terenie Unii Europejskiej i Liechtensteinu w miejscach, gdzie oferowane są usługi TRAVIS w okresie od dnia 1 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. (Okres promocji).
 5.  Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca prowadzący działalność transportową, zarejestrowany w Polsce (posiadający polski NIP), który posługuje się kartą Shell Card wydaną przez Shell Polska(dalej jako Uczestnik). Każdy zainteresowany może sprawdzić czy jest Uczestnikiem promocji poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Shell Polska na numer 800 080 015 albo adres e-mail KartyBiuroObslugi-pl@shell.com

II. Zakres Promocji

 1. W ramach Promocji za każde pełne 400 złotych (liczone z podatkiem VAT):
  • Wydane w jednym miesiącu kalendarzowym w Okresie promocji na usługi świadczone w systemie TRAVIS parking, myjnia samochodów ciężarowych, myjnia cystern wskazane na stronie internetowej https://www.yourtravis.com/pl/partners/shell/;
  • i zapłacone z użyciem karty Shell Card w tym samym miesiącu w którym dokonano zakupu, przypadającym na Okres promocji, Uczestnik Promocji dostanie 40 złotych (z VAT) zniżki.
 2. Promocja działa automatycznie, a zniżka zostanie uwzględniona poprzez pomniejszenie przyszłych należności Uczestnika wobec Organizatora ujętych w kolejnych fakturach wystawianych przez Organizatora w okresie do 60 dni po zakończeniu Okresu promocji.

III. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Promocji można zgłaszać Organizatorowi a) na piśmie na wyżej podany adres z dopiskiem: „Reklamacja Promocji Shell TRAVIS 2020 Katarzyna Stec-Kalinowska”, lub b) mailowo na adres: katarzyna.stec@shell.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby składającej reklamację oraz wyjaśnienie powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej załatwienia.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację jest Organizator. Dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację przetwarzane będą wyłącznie w celu załatwienia reklamacji a następnie bezzwłocznie usunięte
 2. Dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Organizatorem przy rozpatrywaniu reklamacji. Dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, Uczestnik będzie uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie https://www.shell.pl/privacy/b2c-notice.html a dodatkowe pytania w tej kwestii można wysyłać do Organizatora w taki sam sposób jak reklamacje.
 6. Organizator nie przekazuje danych osobowych Uczestników Partnerowi Promocji (Travis)

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://www.shell.pl/klienci-biznesowi/karta-paliwowa/uslugi-dla-ciezarowek/regulamin.html.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym terminu trwania Promocji, przy czym zmiana Regulaminu nie może spowodować pogorszenia warunków uczestnictwa w Promocji, oraz pod warunkiem poinformowania o zmianie Regulaminu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej: https://www.shell.pl/klienci-biznesowi/karta-paliwowa/uslugi-dla-ciezarowek/regulamin.html.
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Więcej w punkcie

Zwrot podatku VAT i akcyzy

Shell pomoże Ci w odzyskaniu zapłaconego za granicą podatku. Z kartą Shell Card otrzymasz zwrot szybciej i przy minimum formalności.

Opłaty drogowe i podatki

Dzięki Shell Card wszystkie należne opłaty i podatki drogowe możesz uregulować znacznie wygodniej niż dotychczas, i to z odroczoną płatnością!