I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) promocji pod nazwą „Shell EETS4U 2021” (zwaną dalej „Promocją”), określa warunki skorzystania z Promocji.
 2. Promocja organizowana jest przez Shell Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005239, REGON 010809811, NIP 526-10-09-190, o kapitale zakładowym w wysokości 870.687.000,00 zł. (zwaną dalej „Shell”).
 3. Promocja obowiązuje na terenie, gdzie oferowane są usługi EETS4U i będzie można z niej skorzystać w okresie od dnia 10 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r. (Okres promocji).
 4. Uczestnikiem Promocji może być przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców) prowadzący działalność transportową, zarejestrowany w Polsce (posiadający polski NIP), który jest aktywnym posiadaczem Shell Card wydanej przez Shell Polska (dalej jako Uczestnik). Każdy zainteresowany może sprawdzić czy jest Uczestnikiem promocji poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta Shell Polska na numer 800 080 015 albo adres e-mail KartyBiuroObslugi-pl@shell.com

II. Zakres Promocji.

 1. Uczestnik, który w okresie trwania promocji zamówi urządzenie drogowe EETS4U oraz zgłosi chęć aktywacji nowej funkcjonalności monitorowania pojazdu w czasie rzeczywistym przy pomocy Shell Fleet Assistant otrzyma rabat na poniższe opłaty których cena promocyjna będzie wynosiła 0 zł: 
  • Opłata abonamentowa 
  • Opłata aktywacyjna
  • Opłata związana z monitorowaniem pojazdu w czasie rzeczywistym
 2. Promocja działa od momentu dostarczenia urządzenia drogowego EETS4U do przedsiębiorcy oraz aktywowania nowej funkcjonalności monitorowanie pojazdu w czasie rzeczywistym przy pomocy Shell Fleet Assistant i trwać będzie przez 3 miesiące liczone od dnia aktywacji usługi monitorowania pojazdu. Po zakończeniu 3 miesięcznego okresu opłaty będą zgodne z cennikiem w Tabela opłat serwisowych i prowizji 

III. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Promocji można zgłaszać Organizatorowi a) na piśmie na podany w pkt I.2 adres z dopiskiem: „Reklamacja Promocji Shell EETS 2021 Milena Niewiadomska”, lub b) mailowo na adres: milena.niewiadomska@shell.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby składającej reklamację oraz wyjaśnienie powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej załatwienia.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

IV. Przetwarzanie danych osobowychx`

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację jest Organizator. Dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację przetwarzane będą wyłącznie w celu załatwienia reklamacji a następnie bezzwłocznie usunięte. 
 2. Dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Organizatorem przy rozpatrywaniu reklamacji. Dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, Uczestnik będzie uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie https://www.shell.pl/privacy/b2c-notice.html a dodatkowe pytania w tej kwestii można wysyłać do Organizatora w taki sam sposób jak reklamacje.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu, w tym terminu trwania Promocji, przy czym zmiana Regulaminu nie może spowodować pogorszenia warunków uczestnictwa w Promocji, oraz pod warunkiem poinformowania o zmianie Regulaminu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Więcej w punkcie

Zwrot podatku VAT i akcyzy

Shell pomoże Ci w odzyskaniu zapłaconego za granicą podatku. Z kartą Shell Card otrzymasz zwrot szybciej i przy minimum formalności.

Opłaty drogowe i podatki

Dzięki Shell Card wszystkie należne opłaty i podatki drogowe możesz uregulować znacznie wygodniej niż dotychczas, i to z odroczoną płatnością!