Karta płatnicza Shell (lub Shell Card Plus) jest wydawana przez spółkę Allstar Business Solutions Limited, która jest autoryzowana i regulowana przez Urząd Nadzoru Finansowego w Wielkiej Brytanii jako instytucja pieniądza elektronicznego pod numerem referencyjnym 900470, za pośrednictwem Shell Polska Sp. z o.o. w Warszawie - agenta EMD spółki Allstar Business Solutions Limited.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
- Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa), dane kontaktowe: 800 080 015
- FleetCor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: Aleje Jerozolimskie 56c, 00-803, Warszawa), dane kontaktowe: +48 22 244 1253, obslugaklienta@fleetcor.pl
- Allstar Business Solutions Limited spółka prawa angielskiego, należąca do grupy Fleetcor, zarejestrowana pod numerem 2631112, z siedzibą w Wielkiej Brytanii (adres: P.O Box 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon SN5 6PE), zatwierdzona przez Urząd Nadzoru Finansowego w Wielkiej Brytanii jako instytucja pieniądza elektronicznego pod numerem referencyjnym 900470), dane kontaktowe: 0370 419 5165

Każdy z wymienionych administratorów jest odrębnym i niezależnym administratorem w odniesieniu do wszelkich danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem wniosku i korzystaniem z karty uniwersalnej łączącej cechy karty paliwowej oraz karty płatniczej będącej instrumentem płatniczym (dalej jako Karta), wydawanej i obsługiwanej we współpracy między Shell Polska sp. z o.o., Fleetcor Poland sp. z o.o. i Allstar Business Solutions Limited.

Dane osobowe mogą być przekazywane także innym spółkom z grupy Shell oraz Fleetcor, w tym podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (więcej informacji o podstawie przekazywanie danych do takich podmiotów można znaleźć w odpowiednich powiadomieniach dotyczących prywatności: Shell: https://www.shell.com/privacy), Fleetcor: https://fleetcor.pl/polityka-prywatnosci

Państwa dane osobowe będą przetwarzane ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia Państwu możliwości użycia Karty oraz obsługi zgłoszonej przez Państwa reklamacji tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia Państwu możliwości używania Karty oraz obsługi zgłoszonej przez Państwa reklamacji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych będą Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora nie dłużej niż będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, w tym w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowości, lub wymogów sprawozdawczych, po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną zniszczone lub wykasowane.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie: spółki z grupy Shell: https://www.shell.pl/privacy.html, spółki z grupy Fleetcor: https://fleetcor.pl/polityka-prywatnosci.