I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) konkursu pod nazwą „Zdobądź iPad z Shell Fleet Assistant” (zwanym dalej „Konkursem”), określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs organizowany jest przez Shell Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005239, REGON 010809811, NIP 526-10-09-190, o kapitale zakładowym w wysokości 870.687.000,00 zł. (zwaną dalej „Organizatorem” lub „Shell”).
 3. Konkurs prowadzony jest wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 4. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 06.11.2019 do 07.02.2019 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 5. Konkurs nie łączy się z innymi konkursami lub promocjami organizowanymi przez Shell lub przeprowadzanymi na stacjach paliw prowadzonych pod marką „Shell”.
 6. W Konkursie mogą brać udział podmioty posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące stronami obowiązujących przez cały Okres Trwania Promocji umów regulujących zasady wydania i używania kart paliwowych Shell Card, po otrzymaniu zaproszenia do uczestnictwa w Konkursie od Organizatora (zwane dalej: „Klient lub Uczestnik”).
 7. Celem Konkursu jest wypromowanie aplikacji Shell Fleet Assistant.

II. Przedmiot Konkursu.

 1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 2. Organizator przyzna następujące nagrody:
      a.  iPad dla Uczestnika, na którego koncie Shell Fleet Assistant zostanie ujawniona największa liczba przejchanych kilometrów w OKRESIE TRWANIA KONKURSU
      b.  iWatch, dla Uczestnika, na którego koncie Shell Fleet Assistant zostanie ujawniona druga największa liczba przejchanych kilometrów w OKRESIE TRWANIA KONKURSU
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród dodatkowych
 4. Ogłoszenie o zakończeniu Konkursu zostanie przesłane do Uczestników w takiej samej formie jak zaproszenie do uczestnictwa w Konkursie w terminie 7 dni od zakończenia OKRESU TRWANIA KONKURSU.
 5. Każdemu zwycięzcy uprawnionemu do nagrody opisanej w pkt II.2 powyżej zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zwycięzcom, lecz pobrana przez Shell, przed wydaniem zwycięzcom nagrody w Konkursie i zaliczona na poczet 10%-owego, zryczałtowanego podatku dochodowego od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U.2018.1509 t.j. z dnia 2018.08.08 z późn. zm.). Płatnikiem tego podatku jest Shell. 

III. Szczególne uprawnienia Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
      a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
      b. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej lub różne konta na Facebooku do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową lub przez Facebook Messenger).

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi (na wyżej podany adres) z dopiskiem: „Reklamacja konkursu Shell Fleet Assistant Anna Włodarczyk”, w terminie 30dni od otrzymania informacji o zakończeniu KONKURSU na piśmie wraz z opisem reklamacji lub mailowo na adres: a.wlodarczyk@shell.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. Reklamacje niezawierające tych danych będą pozostawiane bez rozpoznania.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 4. Administratorem danych osobowych uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację jest Organizator, dane kontaktowe jak wyżej. Dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację zbierane i przetwarzane są w celu rozpatrzenia reklamacji i w celu poinformowania uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
 5. Dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Organizatorem przy rozpatrywaniu reklamacji, np. podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi związane z rozpatrywaniem reklamacji.  
 6. Dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Dane osobowe uczestnika zgłaszającego reklamację będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane tj. rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, poinformowania o jej wyniku oraz do przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem, którego zgłoszenie reklamacji dotyczyło.
 8. Uczestnikowi zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 9. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgłaszającego reklamację będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych Uczestnik będzie uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

V. Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.shell.pl/klienci-biznesowi/karta-paliwowa/regulamin-konkursu-shell-fleet-assistant.html
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Okresu Trwania Konkursu pod warunkiem zamieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej www.shell.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora i mających istotny wpływ na funkcjonowanie Konkursu, przy czym zmiana Regulaminu nie może spowodować pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie, oraz pod warunkiem poinformowania o zmianie Regulaminu Uczestników Konkursu poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.shell.pl.
 5. Postanowienia Regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.