Utworzyliśmy Globalną Linię Pomocy, aby umożliwić pracownikom oraz zainteresowanym osobom przedstawianie dostrzeżonych problemów oraz zgłaszanie przypadków ewentualnych niezgodności z naszymi wartościami i zasadami.

Narzędzie to nie służy do obsługi skarg i zapytań klientów. W sprawach związanych z obsługą klientów prosimy o kontakt z naszym miejscowym biurem Shell.

Czym jest Globalna Linia Pomocy Shell?

Globalna Linia Pomocy umożliwia pracownikom firmy Shell oraz innym osobom przedstawianie obaw i dylematów lub zwracanie się o pomoc w sprawach związanych z zachowywaniem zgodności z przepisami lub z naszymi zasadami prowadzenia biznesu (SGBP) oraz "Kodeksem postępowania" w poczuciu zachowania pełnej poufności oraz bez obaw przed działaniami odwetowymi.

Kto może korzystać z Globalnej Linii Pomocy?

Globalna Linia Pomocy przeznaczona jest dla wszystkich pracowników, personelu kontraktowego firmy Shell oraz dla podmiotów zewnętrznych (m. in. klienci, dostawcy, pośrednicy),  które łączy z firmą Shell relacja gospodarcza na wypadek zauważenia przez nich czegoś niewłaściwego ze strony spółki Shell lub jej pracowników.  Narzędzie to nie jest przeznaczone do obsługi skarg i zapytań klientów.

W jaki sposób można przekazać zapytanie lub przedstawić sprawę za pomocą Globalnej Linii Pomocy?

Globalna Linia Pomocy jest dostępna przez całą dobę przez 365 dni w roku. Telefony i zgłoszenia poprzez Linię Pomocy przyjmuje w imieniu spółki Shell niezależny, zewnętrzny specjalista obsługi Linii Pomocy. Zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby:

  1. Poprzez wejście na stronę internetową Globalnej Linii Pomocy. Można wypełnić formularz zgłoszenia zapytania lub sprawy. Strona internetowa jest dostępna w 14 językach, w tym w języku angielskim, i dostęp do niej mają zarówno podmioty zewnętrzne, jak i pracownicy firmy Shell.
  2. Poprzez połączenie telefoniczne z Globalną Linią Pomocy w swoim kraju. Można zadzwonić bezpłatnie na Linię Pomocy z dowolnego miejsca, w którym firma Shell prowadzi działalność. Na żądanie można sprowadzić tłumacza, aby pomógł w rozmowie telefonicznej osobie prowadzącej ją w języku angielskim. Jeśli w serwisie automatycznym nie pojawia się informacja na temat wyboru, należy podać nazwę preferowanego języka po połączeniu się z rozmówcą.

Co się dzieje w przypadku skontaktowania się z Globalną Linią Pomocy?

Można komunikować się anonimowo, temat i prosząc o skontaktowanie bez ewidencjonowania nazwiska lub można podać swoje nazwisko i dane teleadresowe. Należy podać możliwie jak najwięcej informacji na temat swojej sprawy, ale należy trzymać się faktów, zwłaszcza w przypadku zgłaszania zarzutu przeciwko innej osobie.

Pod koniec rozmowy telefonicznej lub złożenia zgłoszenia przez internet  zawiadamiający otrzyma numer zgłoszenia oraz kod PIN, aby  można zadzwonić ponownie lub uzyskać dostęp do strony internetowej celem sprawdzenia, czy firma udzieliła odpowiedzi lub w celu przekazania dodatkowych informacji. Zgłoszenie sprawy zarówno za pomocą i internetu, jak i telefonicznie będzie skutkować zgłoszeniem, które jest przekazywane firmie Shell.

Co się dzieje po otrzymaniu zgłoszenia przez firmę Shell?

Zgłoszenie przekazywane jest Koordynatorowi Regionalnemu, który je opiniuje i przydziela Menadżerowi odpowiedzialnemu za daną sprawę, w celu podjęcia właściwych kroków. W przypadku gdy zgłoszenie stanowi zapytanie lub dylemat, który wymaga porady, jest ono przekazywane osobie kompetentnej do jej udzielenia np. wyznaczonemu specjaliście w danej dziedzinie lub członkowi zespołu prawnego.

W przypadku gdy zgłoszenie będzie miało charakter zarzutu wymagającego drobiazgowego badania, zostanie wyznaczona stosowna osoba lub zespół dochodzeniowy. Będzie to zwykle łączyć się z zaangażowaniem odpowiednio przeszkolonej osoby prowadzącej dochodzenie z kraju, którego dotyczy zgłoszenie, posiadającej odpowiednią wiedzę na temat uwarunkowań lokalnych.