Jump menu

Main content |  back to top

Chcemy dzielić się korzyściami i ograniczać negatywny wpływ poprzez staranne wybieranie naszych projektów inwestycyjnych, udoskonalanie metod działania, oraz tworzenie jeszcze lepszych produktów.

Kompleksowy zestaw norm i wymogów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (HSSE) oraz wyników społecznych (Social Performance – SP) pomaga nam kontrolować wpływ naszej działalności i naszych projektów na środowisko naturalne i społeczeństwo.

Ogólne Zasady Prowadzenia Biznesu zapewniają wytyczne, a HSSE & SP odzwierciedlają nasz sposób działania i angażują lokalne społeczności. Wszystkie firmy i spółki działające w ramach kontroli operacyjnej Shell muszą być zarządzane zgodnie z naszą polityką HSSE i SP, oraz muszą stosować się do obowiązkowych norm i wymogów.

W naszych decyzjach inwestycyjnych i podczas planowania głównych projektów bierzemy pod uwagę czynniki środowiskowe i społeczne, np. uwzględniamy spodziewane przyszłe koszty emisji CO2.

Przed rozpoczęciem każdego nowego projektu dokonujemy analizy wpływów na środowisko, zdrowie i społeczeństwo, a następnie przeprowadzamy ewaluacje i odpowiednie rewizje.

Ocena naszych strategii i osiągnięć dokonywana jest na poziomie zarządu Corporate and Social Responsibility Committee (Komitet ds. korporacyjnych i odpowiedzialności społecznej), w skład którego wchodzą trzej dyrektorzy niepełniący funkcji wykonawczej. Odpowiedzialność za sprawy związane ze zrównoważonym rozwojem spoczywa na Głównym Dyrektorze Wykonawczym Royal Dutch Shell plc. To właśnie on przewodniczy Komisji wykonawczej ds. HSSE i SP (HSSE and Social Performance Executive Committee), która dokonuje analizy osiągnięć i ustala wytyczne, główne wskaźniki osiągnięć oraz cele.

Narzędzia strony