Jump menu

Main content |  back to top

Zmiany klimatyczne i Shell

Żaba

Jako jedna z pierwszych firm energetycznych uznaliśmy w 1997 r. istnienie zagrożenia związanego ze zmianami klimatycznymi, wzywając do działania rządy, cały nasz sektor i użytkowników energetycznych oraz deklarując zamiar podjęcia odpowiednich działań przez nas samych. Przez nadchodzące dziesiątki lat paliwa kopalne będą nadal zaspokajały większą część rosnącego zapotrzebowania na energię. Oznacza to zatem, że zarządzanie emisjami CO2 z węgla, ropy naftowej i gazu jest niezmiernie ważne w świetle walki ze zmianami klimatycznymi.

Nasza taktyka obejmuje:
1. Zwiększenie wydajności naszych działań.
2. Określenie znacznej zdolności sekwestracji (wychwytywanie i składowanie) dwutlenku węgla (CCS - carbon dioxide capture and storage).
3. Ciągłe prowadzenie badań i rozwijanie technologii umożliwiających zwiększenie wydajności i obniżenie emisji związanych z produkcją węglowodorów.
4. Dynamiczne rozwijanie źródeł energii o niskiej emisji CO2, w tym zwiększenie dostaw gazu ziemnego.
5. Zarządzanie zapotrzebowaniem energetycznym przez rozwijanie rynku produktów i usług, co umożliwi milionom konsumentów i klientów biznesowych mniejsze zużycie energii i niższą emisję CO2.
6. Aktywne motywowanie władz, aby opracowały skuteczną międzynarodową politykę ramową dotyczącą zarządzania emisjami CO2 i innych gazów cieplarnianych.

Zarządzanie wpływem na środowisko

Bioróżnorodność

Ochrona bioróżnorodności jest ważnym czynnikiem, który bierzemy pod uwagę przy każdym nowym, dużym projekcie lub poszerzeniu istniejącej działalności. Aby pomóc chronić bioróżnorodność i promować ochronę środowiska, współpracujemy z największymi organizacjami ochrony przyrody, w tym Wetlands International i International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

W rejonach bogatych w bioróżnorodność, angażujemy się w działalność wraz z lokalnymi społecznościami i wdrażamy własne plany działania dotyczące bioróżnorodności. Wspieramy  także prowadzone badania, takie jak pomoc w identyfikowaniu gatunków zagrożonych wyginięciem.

Zapobieganie wyciekom

Wycieki ropy naftowej i jej produktów pochodnych są szkodliwe dla środowiska i stanowią zagrożenie dla naszych pracowników i lokalnej społeczności. Przez lata nieustannie obniżamy ilość możliwych wycieków ropy, wynikających z przyczyn, które możemy kontrolować, takich jak korozja lub awarie.

Aby zapobiegać wyciekom z tankowców, nasze normy jakości dotyczące statków wyznaczają wymogi, jakie muszą spełniać jednostki używane przez nas do transportu paliw. Przykładowo, wymagamy, by większe jednostki pływające posiadały podwójny kadłub.

Czystsze powietrze

Podejmujemy ogromne starania w celu obniżenia emisji lokalnych zanieczyszczeń będących skutkiem naszych działań. Wiąże się to z szeregiem inwestycji mających na celu doskonalenie urządzeń, instalację systemów zapewniających czystsze spalanie oraz stosowanie technologii wychwytywania dwutlenku siarki.

Ograniczanie zużycia wody

Ogromną rolę odgrywają tu nowe technologie pozwalające zmniejszyć ilość wykorzystywanej wody. Na przykład, nasz zakład produkcyjny Pearl GTL w Katarze zaprojektowany został w sposób umożliwiający pracę bez pobierania czystej wody z pobliskiego, suchego otoczenia. Z kolei w projekcie Schoonebeek w Holandii utylizujemy miejskie ścieki, aby otrzymywać parę wodną.

Narzędzia strony