Jump menu

Main content |  back to top

Przedmiotem i celem Umowy jest udzielenie przez Instytucję Wdrażającą/ Instytucję Pośredniczącą dofinansowania do stanowisk pracy osób zaangażowanych w realizacje Projektu, co zapewni bardziej efektywny sposób zarządzania i najwyższy poziom świadczonych usług dla klientów firmy.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 20 507 021.84 PLN (słownie: dwadzieścia milionów pięćset siedem tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze), z czego Shell otrzymał dofinansowanie w wysokości

5 279 782,23 PLN (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych zero groszy).

Informujemy, że w dniu 30 września 2012 roku dobiegła końca realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, przyczyniła się ona do rozszerzenia działalności oraz do wzmocnienia konkurencyjności świadczonych usług Spółki.

Logo UE oraz Programu Innowacyjna Gospodarka