Jump menu


Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Pracując w naszym dziale będziesz czuwać nad sprawnym funkcjonowaniem naszych zakładów, a także nad tym, aby były one bezpieczne i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego.

W ścisłej współpracy z załogami zakładów i inżynierami różnych specjalności będziesz wykonywać takie zadania, jak:

  • zapewnienie pomocy technicznej i usuwanie awarii
  • zapewnienie niezawodnego i prawidłowego działania urządzeń i wyposażenia zakładów
  • kontrolowanie i monitorowanie wykonania budżetu
  • uczestniczenie w projektowaniu nowych zakładów, instalacji i ulepszeń
  • zajmowanie się zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy
  • opracowywanie i realizacja planów remontowych.