Jump menu

Main content |  back to top

Niniejszą politykę prywatności należy interpretować w sposób zgodny z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U. 2002 r. Nr 101 poz 926, z póżn, zm.)

 • Czego dotyczy polityka prywatności?
 • Kto odpowiada za informacje osobowe gromadzone na tej witrynie?
 • Uwaga specjalna dla osób poniżej 18-tego roku życia
 • Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych
 • Gromadzenie i wykorzystywanie informacji nieosobowych
 • Korzystanie z tzw. ciasteczek
 • Pokoje pogawędek, tablice ogłoszeń, grupy dyskusyjne
 • Zapewnienie precyzji danych osobowych
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Korzystanie z danych osobowych zgłoszonych w innych witrynach
 • Przekazywanie informacji osobowych dotyczących innych osób
 • Czy polityka prywatności ulega zmianom?
 • W jaki sposób można się z nami kontaktować?

Czego dotyczy polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności obejmuje zagadnienia wykorzystywania Państwa danych osobowych, które gromadzone są w związku z funkcjonowaniem niniejszej witryny. W rozumieniu polityki prywatności określenie „niniejsza witryna” odnosi się do witryny internetowej www.shell.pl, jej części oraz witryn do których można się dostać z witryny www.shell.pl 

Inne witryny Shell mogą przewidywać rozwiązania sfery polityki prywatności różniące się od przyjętych w tym miejscu. Niniejsza polityka prywatności dotyczy głównej witryny shell.com.pl Poruszając się po witrynach Shell prosimy sprawdzać politykę prywatności obowiązującą na każdej witrynie, którą Państwo odwiedzacie, nie zakładając, że niniejsza polityka prywatności znajduje nich do zastosowanie.

Kto odpowiada za informacje osobowe gromadzone na tej witrynie?

Danymi osobowymi gromadzonymi za pomocą tej witryny administruje Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., Nr 7A, będąca spółką zarejestrowaną rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 5239.

Uwaga specjalna dla osób poniżej 18 roku życia

Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia proszone są o nie przesyłanie swych danych osobowych (w tym: nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej). Osoby poniżej 18-tego roku życia chcące zadać pytanie lub też skorzystać z tej witryny w sposób wymagający przekazania danych osobowych, proszone są o dokonanie tego za pośrednictwem rodziców lub opiekunów.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Przekazane przez Państwa dane osobowe (w tym nazwiska, adresy, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej) mogą być przez nas gromadzone i wykorzystywane, aby:

 1. odpowiadać na kierowane przez Państwa pytania i prośby;
 2. realizować składane przez Państwa zamówienia lub wnioski;
 3. kierować i wypełniać nasze zobowiązania wynikające z każdej łączącej nas z Państwem umowy;
 4. przewidywać i rozwiązywać problemy mogące dotyczyć  wszelkich oferowanych przez nas towarów i usług;
 5. zapewniać produkty lub usługi spełniające Państwa oczekiwania i potrzeby.

W procesie świadczenia usług oferowanych Państwu za pośrednictwem naszej witryny, informacje, jakie Państwo przekazują, mogą być przesyłane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EEA").

Przykładowo, sytuacja taka może mieć miejsce, jeżeli któryś z naszych serwerów będzie zlokalizowany w kraju nie będącym członkiem „EEA”.

Dodatkowo, w przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług w kraju nie należącym do „EEA”, może zaistnieć konieczność przesłania dotyczących Państwa informacji poza „EEA”, jako warunku zapewnienia Państwu odnośnych usług.

W krajach tych mogą obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych osobowych odmienne od przepisów obowiązujących w krajach członkowskich EEA.

Przesyłając jakiekolwiek informacje poza „EEA”, będziemy podejmować kroki mające na celu zapewnienia ochrony Państwa prawa do prywatności.

Żadne informacje, mogące doprowadzić do Państwa identyfikacji, nie będą przez nas ujawniane bez Państwa zezwolenia, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszej polityce prywatności, wymaganych lub dopuszczonych do ujawnienia przez obowiązujące przepisy (w szczególności na skutek żądania uprawnionych organów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym) lub też, w sytuacji gdy działanie takie będzie niezbędne dla ochrony praw i interesów naszych lub naszych klientów.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji nieosobowych

Automatycznie mogą być przez nas zbierane informacje nieosobowe dotyczące Państwa, takie jak: rodzaj przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, adres strony internetowej, z której połączyli się Państwo z naszą witryną. Możemy też gromadzić informacje szczegółowe, które przekazaliście Państwo za pośrednictwem tej witryny (przykładowo: wiek i miejsce zamieszkania). Informacje te nie mogą prowadzić do ustalenia Państwa tożsamości, a ich wykorzystanie będzie mieć na celu wyłącznie zapewnienie jak najwyższej efektywności usług świadczonych z pośrednictwem tej witryny. Okresowo informacje te mogą być przez nas udostępniane osobom trzecim w celach związanych z działaniem niniejszej witryny.

Korzystanie z tzw. ciasteczek

Podczas korzystania przez Państwa z naszej witryn, mogą zostać przez nas umieszczone na Państwa komputerach niewielkie pliki (znane powszechnie pod nawą "ciasteczka"). Pliki te mogą być przez nas odczytane dla celów informacyjnych, w momencie ponownej Państwa wizyty na naszej witrynie.

Rodzaj informacji, które w ten sposób gromadzimy ma związek z Państwa komputerem i obejmuje dane takie jak: adres IP, datę i godzinę wejścia na naszą witrynę z Państwa komputera, części witryny, z którymi się Państwo zapoznali oraz to, czy strony, z jakich Państwo chcieliście skorzystać zostały otworzone. Informacje te mają charakter anonimowy; dotyczą bardziej komputera niż osoby. 

Informacje uzyskiwane za pomocą plików umieszczanych na Państwa komputerach służą zdobyciu przez nas wiedzy na temat wykorzystywania niniejszej witryny, jak również w celu dokonania oceny efektywności jej działania.

Dzięki temu staramy się ulepszać kierowaną do Państwa ofertę internetową oraz zapewniać nowoczesny i przyjemny kontakt online. 

Poprzez zmianę ustawień własnych komputerów (odnośne wskazówki znajdują się na ekranach pomocy lub w instrukcjach) możecie Państwo wykasować lub zablokować umieszczane przez nas pliki.

Wykasowanie lub zablokowanie tych informacji, może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych usług oferowanych za pośrednictwem naszej witryny. Więcej na temat wykorzystawania przez naszą witrynę plików typu "ciasteczka" znajdą Państwo tutaj.

Pokoje pogawędek, tablice ogłoszeń i grupy dyskusyjne

Jeżeli poprzez niniejszą witrynę udostępnione zostaną usługi w postaci pokojów pogawędek, tablic ogłoszeń, grup dyskusyjnych lub inne mające podobne zastosowanie, Shell Polska sp. z o. o. zastrzega sobie prawo gromadzenia udostępnianych za ich pośrednictwem informacji. Informacje te wykorzystywane będą zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jednocześnie Shell Polska sp. z o. o. informuje, że nie odpowiada za wykorzystanie przez osoby trzecie informacji osobowych udostępnionych za pośrednictwem pokojów pogawędek, tablic ogłoszeń, grup dyskusyjnych, lub innych podobnych usług dostępnych na niniejszej witrynie. Prosimy o zachowanie należytej ostrożność przy przekazywaniu informacji osobowych w powyższy sposób.

Poczta elektroniczna, Forum, itp.

Jeżeli poprzez niniejszą  witrynę udostępnione zostaną usługi poczty elektronicznej, forum, itp. Shell Polska sp. z o. o. zastrzega sobie prawo gromadzenia udostępnianych za ich pośrednictwem informacji. Informacje te wykorzystane będą zgodnie z naszą polityką prywatności.

Zapewnienie precyzji Państwa danych

Shell Polska sp. z o. o. dąży do zapewnienia aktualności i dokładności dotyczących Państwa danych. Jeśli chcieliby Państwo sprawdzić lub zmienić jakiekolwiek przekazane nam informacje, prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Zastosowane przez nas środki techniczne i organizacyjne zmierzają do jak najlepszego zabezpieczenia zgromadzonych przez nas danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem. Zastosowane przez nas środki będą unowocześniane wraz z  rozwojem nowych technologii, potrzeb i sposobów zabezpieczeń.

Celem usunięcia wątpliwości wskazujemy, że istnieje pełna dobrowolność w korzystaniu przez Państwa z niniejszej witryny i podawania dotyczących Państwa danych.

Korzystanie z Państwa danych osobowych zgłoszonych na innych witrynach

Shell Polska sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i praktykę obowiązującą na innych witrynach, również gdy:

 • weszliście Państwo na witrynę strony trzeciej korzystając z linków znajdujących się na naszej witrynie,
 • weszliście Państwo na naszą witrynę korzystając z linków znajdujących się na witrynie strony trzeciej.

Zalecamy zapoznanie się z odnośnymi zasadami obowiązującymi na każdej witrynie, z której Państwo korzystacie, a w razie ewentualnych wątpliwości kontakt z jej operatorem lub właścicielem.

Przekazywanie informacji osobowych dotyczących innych osób

Okresowo z naszej witryny może zostać do Państwa skierowana prośba o udostępnienie danych osobowych dotyczących członków Państwa rodziny lub przyjaciół, np. w celu przekazania im szczegółowej oferty dotyczącej naszych produktów lub usług. Przed przekazaniem nam takich informacji, prosimy o uprzednie uzyskanie zgody, osób których dane dotyczą. Z informacji tych nie będziemy korzystać w sposób naruszający niniejszą politykę prywatności.

Czy polityka prywatności ulegnie zmianie?

Przyjęta przez nas polityka prywatności może ulegać zmianom i aktualizacji. W razie wprowadzenia istotnych zmian w naszej polityce prywatności oraz sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych, poinformujemy o tym za pośrednictwem niniejszej witryny. Prosimy o okresowe sprawdzanie zasad stosowanej przez nas polityki prywatności.

W jaki sposób mogą Państwo się z nami kontaktować

Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z Shell Polska sp. z o. o. w sprawach dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: info.pl@shell.com.